Uitgebreid assortiment Veilig bestellen Leveren uit eigen voorraad Gratis verzending vanaf € 250,- binnen NL

PartyXplosionPartyXplosion

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden

Zoals deze worden gehanteerd door: Agenturen- en Handelsmij. Scheepers B.V. (KvK. nr. 12021693).

Art.1 Definities 
Afnemer:    De wederpartij van Scheepers bij enige rechtsverhouding ter zake de koop van Producten;
Producten:  De zaken die door Scheepers aan Afnemer worden verkocht en geleverd;
Scheepers: Agenturen- en Handelsmij. Scheepers B.V., statutair gevestigd te Sevenum, alsmede aan haar gelieerde ondernemingen;
Voorwaarden:  Deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden.

 

Art.2 Toepasselijkheid 
2.1  Deze Voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen Scheepers en Afnemer, waaronder tevens alle aanbiedingen van Scheepers aan Afnemer, in welke vorm dan ook tot stand gekomen (mondeling, schriftelijk, of via elektronische weg).
2.2 Eventuele toepasselijkheid van de door Afnemer gehanteerde algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

 

Art.3 Totstandkoming 
3.1 Een overeenkomst tussen Scheepers en Afnemer komt pas tot stand zodra Scheepers aan Afnemer een schriftelijke bevestiging stuurt waarin de bestelling van Afnemer wordt bevestigd.
3.2 Elke aanbieding van Scheepers aan Afnemer is vrijblijvend, en vervalt indien deze niet binnen veertien dagen na verzending aan Afnemer schriftelijk is aanvaard.
3.3 Aanvullingen op en wijzigingen van de overeenkomst tussen Scheepers en Afnemer zijn slechts van kracht indien deze aanvullingen/wijzigingen door Scheepers schriftelijk zijn bekrachtigd.
3.4 Tot het moment van levering van de (eerste zending van) Producten is Afnemer gerechtigd tot annulering van de bestelling. Als dan is Afnemer een vergoeding aan Scheepers verschuldigd ter grootte van 30 % van de factuurwaarde van de volledige bestelling.

  

Art.4 Prijzen  
4.1 Alle door Scheepers gehanteerde prijzen van Producten luiden in euro’s, exclusief omzetbelasting en overige belastingen en heffingen van overheidswege, alsmede exclusief eventueel toepasselijke transportkosten, en gelden onder voorbehoud van fouten en wijzigingen.
4.2 De door Scheepers op de website gehanteerde verzendkostentabel vormt slechts een indicatie van de te verwachten verzendkosten. Scheepers is gerechtigd om de daadwerkelijke verzendkosten in rekening te brengen.

 

Art.5  Levering 
5.1 Een door Scheepers overeengekomen leveringstermijn vormt nimmer een fatale termijn. Scheepers zal zich inspannen om die leveringstermijn te benaderen, doch is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van latere levering.
5.2 Levering van Producten geschiedt Ex Works (Sevenum). De overgang van risico vindt plaats op het moment dat de goederen ten vervoer zijn aangeboden aan de vervoerder. Scheepers wordt door Afnemer gemachtigd om namens Afnemer een vervoers- en verzekeringsovereenkomst te sluiten, zonder dat de risico-overgang van de Producten daardoor wijzigt.
5.3 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, geschiedt de aflevering van goederen ter plaatse waar Afnemer haar bedrijf uitoefent.

 

Art.6 Klacht & retournering
6.1 Afnemer is gehouden de Producten onverwijld na levering te controleren op defecten en schade. Alle klachten van Afnemer betreffende de Producten dienen binnen 10 dagen na levering van de Producten schriftelijk door Afnemer aan Scheepers kenbaar te zijn gemaakt, voorzien van onderbouwing (fotomateriaal), op straffe van verval van recht van Afnemer.
6.2 Geringe afwijkingen van Producten, welke uit technisch oogpunt niet te voorkomen zijn, dan wel naar algemene verkeersopvatting toelaatbaar zijn (o.a. kleurafwijkingen), bieden geen grond voor klachten.
6.3 Producten die reeds zijn gebruikt en/of ontdaan zijn van hun oorspronkelijke verpakking en label kunnen niet worden geretourneerd.  Afnemer is slechts bevoegd om Producten retour te zenden nadat Scheepers schriftelijk heeft bevestigd dat zij bereid is de Producten retour te nemen. Deze bevestiging impliceert geen aanvaarding van de juistheid van de klacht. Pas na aflevering van de retour gezonden Producten op het adres van Scheepers komen deze Producten weer voor rekening en risico van Scheepers. Na retournering zal Scheepers de Producten controleren en na deze controle Afnemer berichten omtrent de gerechtvaardigdheid van de klacht. Afnemer draagt de kosten van retournering van de Producten, tenzij de klacht door Scheepers gegrond wordt bevonden, in welk geval Scheepers de redelijke verzendkosten van de Producten aan Afnemer zal vergoeden.

 

Art.7 Facturatie & betaling
7.1 Tenzij anders overeengekomen geschieden alle leveringen bij volledige betaling voorafgaand aan levering.
7.2 In geval er sprake is van een overeengekomen betalingstermijn, en blijft betaling binnen die termijn uit, dan is Afnemer zonder nadere ingebrekestelling in verzuim. Vanaf het moment dat Afnemer in verzuim verkeert is Afnemer een vertragingsrente verschuldigd van 1% van het onbetaald gelaten bedrag per maand of gedeelte van elke maand dat het verzuim voortduurt. Tevens is Afnemer buitengerechtelijke kosten verschuldigd ter hoogte van 15 % van het onbetaald gelaten bedrag, met een minimum van EUR 150, alsmede alle gerechtelijke kosten en redelijke advocaatkosten.
7.3 In geval van verzuim van Afnemer is Scheepers bevoegd om, naar keuze van Scheepers, de nakoming van al haar jegens Afnemer bestaande verplichtingen terstond op te schorten of de overeenkomst te ontbinden.
7.4 Afnemer is niet bevoegd om enig bedrag dat zij van Scheepers te vorderen heeft te verrekenen met hetgeen zij uit hoofde van enige factuur verschuldigd is. Afnemer is nimmer bevoegd om haar verplichtingen jegens Scheepers op te schorten.

 

Art.8 Eigendomsvoorbehoud
8.1 Alle door Scheepers aan Afnemer geleverde Producten blijven eigendom van Scheepers, totdat Afnemer al hetgeen zij aan Scheepers uit welke hoofde dan ook verschuldigd is aan Scheepers heeft voldaan.
8.2 Afnemer is verplicht de geleverde Producten deugdelijk te verzekeren en als goed huisvader te bewaren, onder meer door de Producten als herkenbare eigendom van Scheepers te bewaren.
8.3 Aan Afnemer komt geen retentierecht toe.

 

Art.9 Aansprakelijkheid & overmacht 
9.1 Scheepers is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van de door haar geleverde Producten, tenzij deze schade is veroorzaakt door opzet en/of grove schuld aan de zijde van Scheepers en in welk geval de aansprakelijkheid beperkt wordt tot de directe schade. Aansprakelijkheid voor indirecte schade, waaronder gevolgschade en bedrijfsschade, is uitgesloten.
9.2 De aansprakelijkheid van Scheepers is voorts beperkt tot de uitkering die aan Scheepers naar aanleiding van het betreffende schadebrengende feit wordt toegekend door haar verzekeraar,  te vermeerderen met het eigen risico van Scheepers onder die dekking. Indien de verzekeraar van Scheepers niet tot uitkering overgaat, of de schade niet door enige verzekering gedekt wordt, dan is de aansprakelijkheid van Scheepers beperkt tot de factuurwaarde van de betreffende Producten.
9.3 In geval van aansprakelijkheid van Scheepers staat het Scheepers te allen tijde naar eigen keuze vrij om de geleverde Producten te vervangen, in welk geval Afnemer gehouden is de vervangende levering te aanvaarden.
9.4 Op alle aanspraken van Afnemer jegens Scheepers is een vervaltermijn van twaalf maanden van toepassing.
9.5 Een tekortkoming in de nakoming van haar verplichtingen is niet aan Scheepers toerekenbaar in geval van overmacht. Onder overmacht wordt verstaan elke omstandigheid die buiten de macht van Scheepers ligt en welke van dien aard is, dat nakoming van haar verplichtingen in redelijkheid niet van Scheepers kan worden gevergd. In geval van overmacht is Scheepers gerechtigd hetzij de levertijd van Producten voor onbepaalde tijd te verlengen, hetzij de overeenkomst met de Afnemer te ontbinden zonder tot schadevergoeding aan Afnemer verplicht te zijn.  Duurt de periode van overmacht langer dan 3 maanden, dan kan Scheepers de overeenkomst ontbinden zonder daartoe jegens de Afnemer schadeplichtig te worden.

  

Art.10 Intellectuele eigendomsrecht
10.1 Het is Afnemer zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Scheepers niet toegestaan op enigerlei wijze gebruik te maken van afbeeldingen, foto's en ander beeldmateriaal van Scheepers en door Scheepers verkochte Producten.
10.2 Scheepers behoudt alle bestaande en toekomstige intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de Producten. Niets in de overeenkomst of deze Voorwaarden beoogt een overdracht van rechten, tenzij zulks expliciet anders is overeengekomen.

  

Art.11 Nederlandse versie is leidend 
11.1   Deze Voorwaarden zijn tevens beschikbaar in een andere dan de Nederlandse taal (Engels en Duits). Bij discrepanties tussen de Nederlandse tekst en de vertaling alsmede bij eventuele geschillen zal de Nederlandse tekst leidend zijn tussen partijen.

  

Art.12 Toepasselijke recht & forumkeuze
12.1 Op alle aanbiedingen van Scheepers en alle tussen Scheepers en Afnemers gesloten overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing. Toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is uitgesloten.
12.2 De bevoegde rechter van de Rechtbank Limburg, locatie Roermond, is exclusief bevoegd om kennis te nemen van geschillen die verband houden met, of voortvloeien uit, enige aanbieding van Scheepers alsmede overeenkomsten tussen Scheepers en Afnemers.